Jianshang Sports Complex / CCDI

Jianshang Sports Complex / CCDI

Jianshang Sports Complex / CCDI - Exterior Photography, Cityscape, WindowsJianshang Sports Complex / CCDI - Exterior Photography, FacadeJianshang Sports Complex / CCDI - Interior Photography, FacadeJianshang Sports Complex / CCDI - Interior Photography, Stairs, Windows, Beam, HandrailJianshang Sports Complex / CCDI - More Images+ 39