Concrete Estates: The Legacy of Soviet-Era Housing

Concrete Estates: The Legacy of Soviet-Era Housing